Chat Management Platform

ระบบแชทบอทที่ช่วยเปิด Ticket และ Assign ไปยัง Agent แต่ละกลุ่ม โดยสามารถตอบ ผ่านระบบรวมแชทได้ อีกทั้งระบบช่วยรวบรวมข้อมูล Performance ของ Agent เช่น การเข้า-ออกงาน, จำนวน Ticket แต่ละสถานะ, ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ปิด Ticket เป็นต้น

ฟีเจอร์หลัก

ลูกค้าที่ใช้งาน